Month: April 2018

News in Asia

ผู้ตรวจการฯลงตรวจสอบพื้นที่พญาไทแออัดด้วยตึกสูง

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่พญาไท หลังมีเรื่องคอนโดผุดแน่น บั่นทอนคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

ผบ.ทอ. ทำพิธีบรรจุเครื่องบินขับไล่และฝึก T-50TH

ผบ.ทอ. ทำพิธีบรรจุเครื่องบินขับไล่และฝึก T-50TH เข้าประจำการ 4 เครื่อง

สนช.รับหลักการวาระ 1ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

สนช.รับหลักการร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ไว้พิจารณา โดยเป็นการกำหนดความคุ้มครองข้าราชการตุลาการศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทำโดยสุจริต เพื่อให้การทำงานข้าราชการตุลาการมีอิสระ ปราศจากการแทรกแซง อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

บริการดีๆจากใจ รถขนของในสงขลา

บริการดีๆจากใจ รถขนของในสงขลา “นกน้ำเพลินตา สิมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้” คำขวัญประจำจังหวัด สงขลา ซึ่งได้บอกรายละเอียดความหมายของคำขวัญ ได้อย่างชัดเจน