ม.มหิดล ร่วมลงนามร่วมมือ กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ

News in Asia

ม.มหิดล ร่วมลงนามร่วมมือ กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เวลา 15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรองรับกับจำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่รวดเร็ว ทำให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยกำลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงวัย” อันจะมีผลต่อสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้การบริการทางสังคมที่มีอยู่โดยเฉพาะด้านบริการทางทันตกรรมอาจไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการ และประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยตามนโยบายของรัฐบาล โดยบุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงวัย ที่อยู่ในความดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ได้รับการตรวจสภาวะช่องปาก ได้รับการบริการทางทันตกรรม และได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563